Paggena:'E scugnizze.djvu/12

Chesta paggena nun è stata leggiuta.

** **
— Embè ! so sape, gimmo v’u-eUv.uvUa..
l’ho neo spetta, ino., o tene a calmela..

  • • • • • • •

Vè pe’ quann’ era i’ puv«> ti uVi niella...
— Vi oomme pari» bello ’a 8Ìè-Hafe\a\
_Sò v’uvrliie ’o panne, onna Nvuwu-.v m\a\
Me piglio se uomo \ stessa m’o e ’o M\co,
Che saccio... me senteva ’o tini ’a vesla...
Vattenne ’a ttocol vìi ’0 p\«\\a... \v& ’o \ico\
(’a ccà nuie sitarne femmena aulica.
Fosse stato nu giovane ammalato,
Quacch’ ommo ’e garloo... n omm 0
be nccarna... fosse n ommo e tao,,
i no tenesse ’o ppoco e caiwiscma
L ’ k li ■ M _ jg; I
Nu viecchio... quatit’ ardire ca se
Se pisce ncopp e scarpe... Lete, Ve’...
1’ sò femmena ’e munito, mamma ’e
E in ! vnò ncitìetà... pò justo a nmeL.
Ma pò... p o riesto... un co’ awt’ a penzà..
Aieressera, neh! inimozo V’uvia...
Donna Ntunetta mia. Uà mrniozo Uà...