Paggena:'E scugnizze.djvu/66

Chesta paggena nun è stata leggiuta.

)faù« ’a fcsla
— I )on Pascali, connine sito spenuso!
’lenito ’a faccia bella o ’o malo coro... ^9
— E buie, nonne, tenite nu brutt’ liso,
’A seccia vosta è ’a figlia ’o ’on Zarvator.<!
— Cher’ è ? don Pascali, vo ricusate ?..
V’è ’ntipatica, forze, ’a faccia nosta?..
— Anze. nennè ! vuie site aggraziate...
— È bona, ’on Pascali ’a vucchella vosta!
— Vi che sapite dicero, nennè !.. "9
— Mò m‘ ’o menate dinto ’o cruvattino...
— Repassareve a buio?.. Neh, pocchè?
— ’Nce vulite accatta nu turrungino ?..
— Cu tutto ’o core... ma... me dispiace...
Non ci ho neppure un soldo spiccio in mucca
— E ghiate. jà !.. jate ’o spitale ’a Pace !..
Jateve a fà eurà !.. ca passa ’a vacca !...
FINE